gr . Garage in Dresden

gr . Garage in Dresden wegen Umzug abzugeben. Wo? Bahnhofstr. in Dresden auf Pachtland (230€ jhrl)der Garagengemeinschaft (60 Garagen) Wann? Sofort VB: 2350€ - Tel: 030/ 3355774
  &nbps;
  • 8529
KL23996
  • KN42422
  • 2