gr. Garage in Dresden

gr. Garage in Dresden Garage Typ Dresden wegen Umzug zu verkauen. Standort: Bahnhofstr. 01259 Dresden auf Pachtland der Garagengemeinschaft (ca 60 Garagen) Pacht: 230€ jhrl. VB: 2000€
  &nbps;
  • 3738
KL27315
  • KN42422
  • 2