NETCOMP Notebook Pentium3

Verkaufe Notebook Pentium3,1GHz,128MB RAM,32MB Grafik Shared Memory,20GB, Diskettenlaufwerk HDD,LAN,Modem,IrDa,2 USB,Ser. & Par., externer CD-Brenner,Grafiktablett mit Stift,USB Stick 128MB,Funkmaus Logitech,o.OS,BluetoothStick,Preis 480VB
  &nbps;
  • 1025
KL30404
  • KN38405
  • 1