Für Ehegttenachzug Sprachschulen

Sie wollen Ehegattennachzug nach Deutschland verwirklichen. Bitte kontaktieren sie uns. Hauptsitz ist in Antalya - Türkei.

Bitte besuchen Sie uns unter www.ehegattennachzug.com

Antalya'da Aile Birle?imi Kurslar?, kurumsal olarak verilir.

Bu s?nav konu?ma,yazma,dinlemeye ve okumaya yönelik bölümlerden olu?maktad?r. Bu do?rultuda Goethe Enstitüsü taraf?ndan istenen bütün kriterlere uygun olarak Aile birle?imi e?itimleri verilmektedir.

Özellikle s?nava yönelik bütün çal??malar yap?l?r. Öncellikle Gothe Enstitüsünun kulland??? kitaplar baz al?narak e?itim verilir.

Temel bilgiler verildikten sonra , bol miktarda s?nav örnekleri ile ö?renci çal??t?r?larak maksimum düzeyde ba?ar? elde edilmektedir.

Ayr?ca fazla miktarda kelime bilgisi ö?renciye vermek için de?i?ik görsel e?itimler uygulanmaktad?r. Bu e?itimler kelimelerin anl?k ö?renimi de?il sürekli haf?zada tutulmas?na olanak sa?lar.

Bu ayr?cal?kl? ve kal?c? e?itimden yararlanmak için . . .

?rtibat Alman Dili ve E?itmeni

Fikret Karakoç

www.ailebirlesim.com yada www.ehegattennachzug.com

  &nbps;
  • 725
KL534737
  • KN221934
  • 1
  • 07230 Antalya
  • Tuerkei
  • Webseite besuchen