Praca w Niemczech dla fachowc w

Firma Global- Tech z siedzib? w województwie dolno?l?skim
zajmuje si? realizacj? projektów zleconych przez firmy wspó?pracuj?ce z krajów niemieckoj?zycznych. Z uwagi na ró?norodno?? bran? dzia?ania oraz bardzo du?e zapotrzebowanie na pracowników wykwalifikowanych prowadzimy obecnie
otwart? rekrutacj? na terenie ca?ej Polski.

Oczekiwania

- zdecydowana ch?? podj?cia zatrudnienia poza granicami kraju- najcz??ciej Niemcy

- dyspozycyjno??, zaanga?owanie w wykonywanie czynno?ci, terminowo??

- kwalifikacje zawodowe- najwi?ksze zapotrzebowanie w kierunku: elektryk, ?lusarz, blacharz warsztatowy, mechanik przemys?owy, spawacz

( rozpatrujemy kandydatur? osób z do?wiadczeniem równie? w innych zawodach- zarówno kobiety jak i m??czy?ni- jeste?my otwarci na wszelkie propozycje)

- mile widziana znajomo?? j?zyka niemieckiego, jednak?e przewidujemy równie? mo?liwo?? zorganizowania szkolenia w celu zdobycia wiedzy w zakresie podstawowego s?ownictwa niezb?dnego do wykonywania pracy

Zapewniamy:

- zakwaterowanie oraz opiek? w zakresie przystosowania si? do warunków pracy

- bardzo dobre warunki wynagrodzenia , uzale?nione równie? od motywacji do pracy

(doceniamy pracowników)

- prac? w stabilnej firmie, w mi?dzynarodowym ?rodowisku

Osoby zainteresowane prosimy o przes?anie cv na adres mailto:plglobaltech@gmail.com

Tel w celu uzyskania dok?adniejszych informacji: 71 723 78 28

Prosimy o za??czenie klauzuli / zgody na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw? z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.)"

  &nbps;
  • 612
KL672390
  • KN267993
  • 1
  • Deutschland